FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Genel, Gündem, ÖGG İlanlar 28 Mayıs 2018 232 Görüntüleme

7000 BEKÇİ 73 İL KONTENJANLAR BELLİ OLDU. İşte O iller

7000 BEKÇİ 73 İL KONTENJANLAR BELLİ OLDU. İşte O iller
7000 BEKÇİ 73 İL KONTENJANLAR BELLİ OLDU

2018 yılı bekçi alımları kapsamında 17 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

İlk kapsamda ise Emniyet Genel Müdütlüğü Personel dairesi başkanlığı imzasıyla 7000 Bekçi alımı onayı verildi

73 il için Bekçi alım ilanları önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacaktır

Kontenjanlar iller için ayrı ayrı belirlenmiş olup her il ilanları Valilikler aracılığıyla yayınlayacaktır. Bizi izlemeye devam ediniz Önümüzdeki bir iki haftai çinde 73 il ilana çıkacaktır.

 

Peki Bekçi alımlarına kimler Başvurabilir? İşte Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde
aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak
nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavlarına ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun
7 ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
d) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğünü,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre yapılan güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırmasını,
f) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık
Şartları Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Adaylarda Aranacak Şartlar
Adaylarda aranılan şartlar
MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak
kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı
hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya
kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır
belirlenebilir.
Duyuru
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru
ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün
önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer
uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Başvuru zamanı ve şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında
şahsen yapılır.
(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez.
(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti
alınmaz.
Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması
MADDE 8 – (1) Başvuru yapan adaylardan;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
b) Sınav başvuru dilekçesi,
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,
ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade
eden yazılı beyanları,
e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili
kurumca onaylı örneği,
f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,
ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.
(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları
Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır.
(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları
geçersiz sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları
Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 9 – (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Bakanlıkça onaylanan talimatla belirlenir.
(2) Çarşı ve mahalle bekçisi alımında Bakan onayıyla oluşturulan aşağıdaki komisyonlar görev alır:
a) Müracaat kabul komisyonu: Biri en az emniyet müdürü düzeyinde, en az üç amir sınıfı personelden oluşur.
b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: En az iki amir sınıfı personel ile bir doktordan oluşur.
c) Soru hazırlama komisyonu: En az emniyet müdürü rütbesindeki bir personel ve sınav konularına göre
yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.
ç) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu: Üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim
elemanından oluşur.
d) Soru basım komisyonu: İki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur.
e) Yazılı sınav komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir sınıfı personel ile
Bakanın belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.
f) Yazılı sınav değerlendirme komisyonu: Üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı, Bakanın belirleyeceği bir
personel ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.
g) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: En az iki amir sınıfı personel ile Başkanlıkta görevli veya kurum dışından
en az bir beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeninden ve Bakanın belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan
tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.
ğ) Sözlü sınav komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir sınıfı personel ile
psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişi ve Bakanın belirleyeceği bir
personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.
h) Merkezi sınav komisyonu: Üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanı ve Bakanın
belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir. Bu komisyon,
sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.
(3) Her komisyon için en fazla Başkanlık tarafından yirmi yardımcı personel görevlendirilebilir.
(4) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen komisyonların Başkanlıkta, bunların dışındaki
komisyonların ise her sınav merkezi için ayrı ayrı kurulması esas olmakla beraber, Bakanlıkça aday sayısı ve
işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak sınav merkezlerinde her alanda birden fazla komisyon oluşturulabileceği gibi
bir sınav merkezindeki komisyonun başka merkezlerde de görev almasına karar verilebilir.
(5) Sınav komisyonunun kararlarına itiraz edilemez.
(6) Yedek personel görevlendirilir.
Ön sağlık kontrolü
MADDE 10 – (1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir.
(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Adaylar, ön sağlık kontrolü komisyonuna; ilaç
raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir
öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık
özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadır. Bütün bu bilgi, belge ve raporlar,
aldırılacak olan memuriyete giriş raporları ile birleştirilerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” veya “Çarşı ve
Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar
hakkında gerekçe belirtilir.
(4) Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına
geçemezler.
Sınav aşamaları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavları; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.
Sınavların yürütülmesine ilişkin esaslar
MADDE 12 – (1) Sınavın yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce Bakanlık tarafından
hazırlanan talimatla belirlenir.
(2) Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde
başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” kararı
verilenler, yazılı sınava alınırlar.
(2) Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru
denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir.
Belirlenen soruların basım işlemleri ve kitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı
sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.
(3) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Başkanlık
tarafından yürütülür. Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Yazılı sınavın belirtilen kurumlara
yaptırılması halinde, yazılı sınavda uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.
(4) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.
(5) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu
tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri
tamamlatılır.
(6) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar
düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.
Yazılı sınavı
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru
sorulur.
(2) Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkçe,
b) Sosyal Bilgiler,
c) Fen Bilgisi,
ç) Hayat Bilgisi,
d) Matematik,
e) Genel kültür.
(3) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde
okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.
(4) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi
sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar.
Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.
(5) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar
çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.
Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından
başvuru merkezlerine veya doğrudan Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar
bir iş günü içerisinde Başkanlığa ulaştırılır. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu
tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
(2) Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
(3) Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
Fiziki yeterlilik sınavı
MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat
görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak
yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek
nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan
adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz”
kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık
tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
Sözlü sınav
MADDE 17 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda
sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
(2) Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında
düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Adayın sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
(3) Sözlü sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur”, başarısız
adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar
formuna işlenir.
Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 18 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; adayın yazılı sınav puanının %25’i, fiziki
yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(2) Giriş puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı sınav sonuç listesi
düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, asıl adayların atama için gerekli
olan belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde planlandığı ile başvurmaları gerektiği belirtilir.
(3) Sınav evrakları sınavın yapıldığı ilde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara
bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının atamaları
MADDE 19 – (1) İllerdeki ilgili emniyet birimleri tarafından kendi iline planlanan asıl adaylara güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat üzerine en geç altmış gün içerisinde,
Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne
teslim ederler.
(2) Bu raporlar, illerdeki eğitim şube müdürlüklerince Sağlık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli
işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Çarşı ve mahalle
bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Valinin onayı ile aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlar
kurum sicil numarası verilmek üzere Personel Daire Başkanlığına bildirilir.
Yedek aday çağırma
MADDE 20 – (1) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde
ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya
ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa
eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların yerine planlama yapılan ildeki eğitim şube müdürlüğü tarafından sırası ile
yedek aday çağrılır. Ancak çarşı ve mahalle bekçiliği giriş niteliklerini kaybettiği anlaşılanların aday memurluğa
tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir. İstifa eden aday memurun geri dönme isteği
kabul edilmez.
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan, aday
memurluğu kabul etmeyen, aday memurluktan istifa eden veya vefat edenlerin dosyaları planlaması yapılan ildeki
Vali onayı ile işlemden kaldırılır.
(3) Adayların birinci fıkra gereğince aday memurluğa tayinlerinde esas alınan yedek aday listesi yeni bir
sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği
tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday
memurluğa tayin yapılamayacağı gibi listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin
sonraki sınava girme hakları saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle
Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

Polis Akademisinin duyurduğu 7000 7000 bekçi alımının 73 ilde alınması planlandı

Polis Akademisi önümüzdeki günlerde 7000 bekçi alımı yapılacağını duyurdu.

7000 bekçi alımının 73 ilde alınması planlandı.

Kontenjanlar, iller için ayrı ayrı planlanmış olup ileriki günlerde il valilikleri tarafından duyurulacaktır.

aldığımız bilgilere göre illere göre ayrılan kontenjan dağılımı;

Adıyaman: 85
Afyonkarahisar: 110
Aksaray: 75
Amasya: 75
Ankara: 150

Antalya: 100
Ardahan: 50
Artvin: 50
Ağrı: 90
Aydın: 170

Balıkesir: 170
Bartın: 50
Batman: 100
Bayburt: 50
Bilecik: 65
Bingöl: 60
Bitlis: 65
Bolu: 65
Burdur: 65
Bursa: 100

Çanakkale: 90
Çankırı: 50
Çorum: 90
Denizli: 170
Düzce: 70

Edirne: 90
Elazığ: 100
Erzincan: 65
Erzurum: 75
Eskişehir: 170
Gaziantep 100
Giresun: 75
Gümüşhane: 50

Iğdır: 50
Isparta: 85
İstanbul: 200
İzmir: 100
Karabük: 60
Karaman: 60
Kars: 60
Kastamonu: 70
Kayseri: 180
Kırıkkale: 75
Kırklareli: 75
Kırşehir: 65
Kilis: 50
Kocaeli: 100
Konya: 250
Kütahya: 80

Malatya: 110
Manisa: 170
Kahramanmaraş: 170
Muğla: 200
Muş: 60
Nevşehir: 65
Niğde: 75

Ordu: 50
Osmaniye: 90
Rize: 100
Samsun: 50
Siirt: 65
Sinop: 50
Sivas: 110
Şanlıurfa: 150

Tekirdağ: 200
Tokat: 90
Trabzon: 150
Tunceli: 50
Uşak: 75
Van: 200
Yalova: 65
Yozgat: 75
Zonguldak: 80

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com