FLAŞ HABER:
Ana Sayfa ÖGG Eğitim 5 Şubat 2018 338 Görüntüleme

Özel Güvenlik Tedbirleri (Online Özel Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Tedbirleri (Online Özel Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Tedbirleri (Online Özel Güvenlik Eğitimi

” Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır. Mustafa Kemal Atatürk ”

DEVRİYE HİZMETLERİ

1. Devriyenin Tanımı, Amacı ve Önemi:

a. Devriyenin tanımı: Görev alanı içinde genel emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay
olduktan sonra işlenen suçlar ve faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve
kolluk kuvvetlerine teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince
belirlenen bir güzergahta yaya veya araçlı olarak gezerek yapılan, üniformalı ve tam teçhizatlı 2 özel güvenlik
elemanından oluşan bir güvenlik hizmetidir. Bazı durumlarda sivil olarak ta devriye hizmeti yapılabilir

Kısaca devriye görevlisi muayyen bir bölgeyi, bölge içindeki bina ve tesisi gezerek gözetleme, dinleme ve
koruma ile görevli birden fazla Özel Güvenlik Görevlisi dir.

b. Devriye Hizmetlerinin amacı:

(1) Tesisin, konser, spor müsabakaları, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde
giriş ve çıkışın korunması, çevre emniyeti ile güvenlik ve esenlik içerisinde etkinliğin akıcıIığını sağlamak.

(2) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin mal ve can güvenliğini korumak.

(3) Özel Güvenlik Görevlisine kanunlarca verilmiş olan yetkilere dayanarak insanların ve tesisin huzuru ve
güvenliği için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak.

(4) Aranan şahısları bulmak ve yakalamak.

(5) Meydana gelebilecek suçları engellemek.

(6) Görev alanı içinde işlemiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, şüphelileri
yakalamak, olay yeri ve suç delillerini muhafaza etmek.

(7) Görev alanında bulunan kişilerden aldığı yardım ve destekle şüpheli kişi ve olayları izlemek, suç ve suçlularla
mücadele etmek.

(8) Yardım gereken hallerde yardım etmek.(Acil tıbbi müdahale, kaza, yangın ve tabii afetlerde ilk müdahaleyi
yaparak danışma hizmeti vermek.)

c. Devriye Hizmetlerinin Önemi: Devriye hizmeti suçla mücadelede en çok kullanılan yöntemlerdendir. Özel
Güvenlik Görevlisi Bölgesinde hiçbir suç işlenmese bile suçun işlenmesine müsait olan veya imkan sağlayan
durumlara müdahale edecektir. Olaylara müdahale eden bu personelin tutum ve davranışı, hareket tarzı, müdahale
şekli olayların büyümesinde veya yatıştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bölgeye yeterince devriye çıkarılarak,
meydana gelebilecek olaylar hakkında bilgi alınabileceği gibi suçun işlenmiş olması halinde suçluların kaçmadan
yakalanmasında da etkili olacak hatta suç işlenmesinde caydırıcı özelliği olacaktır.

2. Devriyelerin Genel Olarak Dikkat Edeceği Hususlar:

a. Devriye görevine kural olarak üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır

b. Devriye görevlileri en az 2 kişiden oluşur

c. Görev Bölgesi çok iyi tanınmalıdır

d. Devriye hizmeti, belirli bir güzergahta uygun tempolu adımlarla yürüyerek yapılır. Motorlu devriyeler hedef teşkil
etmemeleri için devamlı yer değiştirirler, gerekirse köşe başlarında araçlardan inerek gözetleme yaparla.

e. Görev bölgesinde her zaman görünür olmalıdır.

f. Görev bölgesindeki insanların desteğini kazanmalıdır.

g. Ani olarak çıkabilecek muhtemel olaylara karşı müdahale edebilecek şekilde fikren ve bedenen hazırlıklı
bulunmalıdır.

h. Yardım gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine, itfaiye ve hastaneye haber verilmelidir.

ı. İhbar; telefon, düdük ve diğer vasıtalarla yapılabileceği gibi zorda kalındığı takdirde havaya ateş etmek suretiyle
de yapılabilir.

j. Özel Güvenlik Görevlisi Görev devir tesliminde meydana gelmiş olayları, şüpheli durumları veya özel takip
gereken konuları birbirlerine bildirmelidirler.

k. Devriyeye çıkan Özel Güvenlik Görevlisi leri zorunlu olmadıkça mıntıkalarını terk etmezler.

l. Devriyeler birden fazla ise buluşma noktaları tayin edilerek görevle ilgili bilgi alış verişinde bulunurlar.

m. Devriye görevi esnasında uygunsuz davranışlarda bulunulmaz.

n. Bölgesindeki şahısları, önemli bina, cadde ve dükkanları çok iyi bilmek zorundadır.

o. Bölgede oturan veya çalışanların karakteri, ilgi alanları ve problemleri öğrenilerek kişisel ilişkilerini
geliştirmelidirler.

p. Daima vakur ve nazik, aynı zamanda atik ve tetikte bulunurlar.

r. Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporunu tanzim ederler.

3. Devriyenin Görevleri:

a. Önleyici Görevleri,

b. Koruyucu Görevleri,

c. Yardım Görevleri,

d. Adli Görevleri,

a. Önleyici Görevler:

(1) Görevle ilgili araç ve gereçleri her an kullanılabilecek durumda hazır bulundurur.

(2) Yürüyüş esnasında ani dönüşler yaparak, gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder.

(3) Fabrika, iş, okul ve sinema gibi bir anda dolup boşalan alanlara devriye çıkartılabilinir.

(4) Hava, kara ve deniz vasıtalarının dura, bilet satış yerleri ve sinema, tiyatro ve benzer seyir yerleri önünde
toplanan kalabalık arasında düzeni sağlar.

(5) Kalabalık yerlerde kolayca yapılabilecek hırsızlık, yankesicilik vb. olayların olmamasına dikkat ederler.

(6) Devriye bölgesinin rutin faaliyetlerini öğrenir ve farklılık olduğunda nedenlerini araştırır.

(7) Kilitli olması gereken yerler ve araçlar kontrol edilir, açık olanlar varsa gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanır.

(8) Rutin olarak her gün park etmiş araçlar kontrol edilir.

(9) Görev bölgesinde daha önceden işlenmiş suçları ve suç işlenmesi her an mümkün olan yerleri ve suçluların
muhtemel toplanma yerlerini öğrenir.

(10) Kontrole gelen amirlerine rastladıklarında veya bu maksatla düdük çaldıklarında yanlarına giderek bilgi
verirler.

(11) Küçükleri ahlaksızlığa sevk etme, laf atma, sarkıntılık gibi genel ahlaka aykırı hareketlerle sövme ve hakaret
suçlarının işlenmemesine dikkat ederler.

(12) Bölgesindeki uyuşturucu madde, kaçak içki vb. maddelerin imal edildiği, depolandığı, piyasaya sürüldüğü,
yerleri suçluların barınma yerleri veya suçla elde edilen eşyanın saklandığı yerleri, gizli kumar oynanan yerleri tespit
ederek amirlerine bildirir.

(13) Görev yaptıklar iş hanı vb. yerlerde dükkan sahiplerini kapılarını kilitleyip kilitlemedikleri anahtarlarını
işyerinde bırakmamaları ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyarır.

b. Koruyucu Görevler:

(1) Görev bölgesindeki kişi ve tesislerin güvenliğini sağlamak ve suç işlenmesine engel olmak.

(2) Meydana gelen tabii afet, yangın ve kazalarda can ve mal güvenliğine yönelik koruyucu tedbirler almak.

(3) Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirmek kaydıyla aramalar sırasında suç teşkil etmemekle birlikte tehlike
doğurabilecek eşyayı emanete almak.

(4) Boş ve terkedilmiş yerleri kontrol etmek

(5) Görev aldığı toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri vb. etkinlikler ile cenaze ve düğün
törenlerinde gerekli önleyici tedbirleri almak.

(6) Terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak.

(7) Kart uygulaması varsa giriş kartlarını taşımayan kişilerin bina, tesis ve etkinliğin bulunduğu alana girmesine
izin vermemek, başıboş dolaşmalarını engellemek.

(8) Ağır hastalık ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli önlemleri almak.

(9) Patlayıcı madde konulabilecek, yangın çıkartılabilecek ve sabotaj yapılabilecek yerleri kontrol etmek. Bina ve
eşyalara zarar verecek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek her türlü tehlikeyi raporla amirlerine bildirmek.

(10) Kişilere ve tesislere zarar verebilecek bir olumsuzluğa rastlanması halinde gerekli tedbirleri alarak olumsuzluk
giderilinceye kadar oradan ayrılmamak.

(11) Serseri ve kötü zan altındaki kişilerin hareketlerini gözetlemek.

(12) Aşağıda sayılan kişilere dikkat ederek, bu kişilerin hareketlerinde suç unsuru tespit edilmesi halinde Genel
Kolluk Kuvvetlerine bildirmek.

(a) Suça alet oma eğiliminde olan akıl hastaları, psikolojik sorunu bulunanlar, uyuşturucu ve alkol bağımlıları,

(b) İşsizler, yokluk ve sefalete düşmüş olanlar ve iş bulamamasından değil de çalışmak istememesinden
dolayı boşta gezenler ve dilenciler,

(c) Yankesicilik ve dolandırıcılık yapanlar,

(d) Durumları şüpheli ayak satıcıları, eski alıcıları ve bohçacılar,

(e) Kendi hal ve işiyle uyuşmayacak şekilde harcama yapanlar,

(f) Çilingir, demirci, lekeci, çamaşırcı, eski elbise tamir, alım ve satımcılarının faaliyetleri kontrol altında
bulundurulur.

(13) Satıcıların getirdikleri paket ve çantaları kapı ve pencere önlerine bıraktırmamak.

(14) Postacı, sütçü, sucu vb. dağıtıcıların değişip değişmediğini izlemek.

(15) Sokak lambalarından yanmayanlar ile gerekli işaretler konmadan oluşturulmuş çukur ve tümseklerle
karşılaştıklarında durumu amirlerine bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

(16) Patlamış su, hava gazı ve lağımlar ile, devrilmiş veya devrilmeye yüz tutmuş elektrik direklerine rastlanması
halinde gerekli tedbirleri alarak arızanın giderilmesine ve bina ve tesisteki can ve mal güvenliğine yönelik gerekli
tedbirleri almak.

(17) Gazete, ilan ve reklam dağıtıcılarının hareketlerine dikkat etmek.

(18) Özellikle geceleri suçta kullanılabilecek; kazma, kürek, merdiven gibi malzemelerin açık alanda
bıraktırılmamasını sağlamak.

(19) Tren ve tramvay hatlarına eşya bırakılmamasına, insan ve hayvanların buralarda yürümelerine, nakil
araçlarının taşlanmasına engel olmak.

(20) Kişilere tesislere veya materyallere zarar verebilecek bir duruma rastlaması halinde gerekli önlemleri alarak
ilgililere rapor etmek.

(21) Kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştıran ve görüş alanında engel teşkil eden çalı ve bitkileri temizletmek veya
yeniden düzenlenmesini sağlamak.

(22) Gece iş hanında görevli Özel Güvenlik Görevlisi Kapanış saatinden sonra içeride şüpheli şahıs, paket kalıp
kalmadığını kontrol eder.

c. Yardım Görevleri:

(1) İlk yardım konusunda bilgili ve vatansever olmak.

(2) Görev alanında kaybolmuş veya terk edilmiş çocuk, akıl hastası, kendini idare edemeyecek kadar sarhoş
aklını yitirmiş kişileri ailelerine veya genel kolluğa teslim etmek.

(3) Kaybolan, yer ve yol soranlara yardım etmek.

(4) Tabii afet, yangın ve kazalarda yaralılara ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek.

(5) Sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek.

(6) Kişilerin kendilerine zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak.

d. Adli Görevler:

(1) Suçla karşılaşan Özel Güvenlik Görevlisi Suça el koyar, devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar,
durumdan amirlerini ve Genel Kolluk Kuvvetlerini haberdar eder.

(2) Olay yeri ve çevresini şerit ile çevirerek, iz ve delillerin kaybolmasına veya değiştirilmesine mani olur.
Kalabalığı uzaklaştırır.

(3) Haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar ve yakalamaya paralel olarak
kabaca üstünü arar.

(4) Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirmek kaydıyla aramalar sırasında suç teşkil edecek veya delil olabilecek
eşyaya el koyar.

(5) Şüphelilerin sevkleri sırasında firar, direnme veya saldırı gibi muhtemel hareketleri önleyici tedbirleri alır, sevk
edilenin güvenliğini de sağlar.

(6) Şüpheli cisimlerin tespiti halinde gerekli tedbirleri alır ve Genel Kolluk Kuvvetlerine haber verir.

YENİ GÖREVE BAŞLAYAN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BÜTÜN BU GÖREVLERİ YAPABİLMESİ İÇİN
KISA SÜRELİ DE OLSA BİR HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLMELİ, MESLEKTAŞLARI, GÖREV ALANI VE BU ALANDA
ÇALIŞAN İNSANLAR TANIŞTIRILMALIDIR. BU YAPILMADIĞI TAKDİRDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ DOĞAR.

4. Devriyenin Görevi Esnasında Kontrol Edilecek Yerler:

a. Hastaneler, sağlık kuruluşları.

b. 24 saat açık marketler, nöbetçi eczaneler.

c. Terminaller, seyahat acenteleri.

d. Yollar.

Sabit KALFAGİL

e. Oteller ve Konaklama yerleri.

f. Atölye, fabrika ve iş yerleri.

g. Postaneler.

h. Büyük binalar.

ı. Özel Hizmet binaları.

j. Lokantalar.

k. Tiyatrolar.

l. Park ve oyun sahaları.

m. Okullar.

n. Öğrenci yurtları.

o. Çocuk yetiştirme yurtları.

p. İbadethaneler.

r. Bankalar.

NOKTA HİZMETLERİ

1. Noktanın Tanımı, Amacı ve Önemi:

a. Noktanın tanımı:

Nokta; güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak, ya da tesisin hassas bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip
etmek ve yakalamak, yardım isteyenlere yardım etmek amacıyla her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı ve Özel
Güvenlik Görevlisi nin konuşlandırıldığı yerdir.

b. Noktanın amacı: Tanımdan da anlaşılacağı üzere nokta hizmetlerinin amacı; kişileri korumak, tesisin kritik
bölgelerinde suçu önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak yardım isteyenlere veya muhtaçlara yardım etmektir.

c. Noktanın önemi: Nokta görevlisinin davranışları suça meyilli kişileri caydırmalı ve insanlar üzerinde tam bir
güven duygusu sağlamalıdır. Bu nedenle nokta kurulacak yer geniş bir alanı görebilecek durumda olmalı, burada
görevli Özel Güvenlik Görevlisi de tam teçhizatlı ve bu teçhizatı kullanabilecek kapasitede olmalıdır.

Nokta görevinde aksaklığa meydan verilmemelidir. Aksaklık olursa korunan kişi öldürülebilir veya tesise zarar
verilebilir. Bu sebeple noktada; bölge haritası veya şeması, telsiz, telefon, ısıtma, aydınlatma, yangın söndürme cihazı,
ilk yardım çantası, büro ve kırtasiye malzemeleri, silah ve bölgedeki hassas yerlerin telefon numaraları olmalıdır.

2. Nokta Kurulabilecek yerler:

a. Toplu olarak giriş-çıkış yapılan okul, sinema, alış veriş merkezi vb. yerlerin önüne,

b. Fabrika, patlayıcı madde depoları, banka gibi hassas ve kritik yerlere,

Nokta kötü hava şartları ve silahlı saldırılara karşı dayanıklı olmalı, gece yeterli aydınlatma sağlanmalı, yeterli
iletişim imkanı yoksa birden fazla Özel Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmelidir. Noktada görevlinin ihtiyaç duyacağı
donanım bulunmalı, nokta görevlisi bulunduğu yerden yaya ve araç trafiğini gerektiği kadar kontrol edebilmelidir.

3. Nokta Görevlisinin Dikkat Edeceği Hususlar:

a. Nokta görevlisi üniformalı ve tam teçhizatlı olarak görev yapar. Görev yerinden ayrılmaz ve başka bir görevle
görevlendirilmemelidir.

b. Nokta görevlisi çevresine ancak 20 adım mesafede ayrılmalı daha uzağa gitmemelidir.

c. Bölgesinin dışında herhangi bir olumsuzluk görür veya duyarsa amirine haber verir.

d. Nokta görevlisine tesislerin ayrıntılı plan veya krokileri verilmelidir.

e. Bölgesindeki olaylara müdahale etmeli ve gerekenleri yapmalıdır.

f. Bölgesine kasıtlı çıkarılabilecek olaylara karşı uyanık olmalıdır.

g. Vatandaşın müracaatını ilgili birime bildirmeli, nazik anlayışlı ve kibar olunmalıdır.

h. Nokta etrafında yangına sebep olacak malzemeler bulundurulmamalıdır.

ı. Nokta görevlisi daima ciddi olmalıdır.

j. Nokta görevi ayakta yapılmalıdır.

4. Nokta Görevlisinin Görevleri:

a. Nokta görevlisi görev alanını bilmelidir.

b. Koruduğu alana kimsenin izinsiz girmesine müsaade etmez.

c. Şüpheli, sabıkalı, kötü zan altındaki şahısların hareket tarzlarını gözetler.

d. Korunan bölgeye girmeye çalışan saldırgan, hırsız, deli vb. kişilere müdahale eder ve yakalar.

e. Gelişen ani olaylardan amirine zamanında bilgi verir.

f. Korunan alan etrafında dolaşan deli, dilenci, sarhoş, seyyar satıcı vb. kimseleri uzaklaştırır.

g. Koruduğu alanda bulunan kişiler ve araçlar konusunda bilgi sahibi olur.

h. Korunan bölgede yanıcı, patlayıcı vb. maddeler varsa bunlardan haberdar olur.

ı. Olağanüstü durumlarda, korunana alanda bulunan, çalışan ve yaşayanları tehlikeye düşüren hallerde soğukkanlı
davranır, telaş edenlere aydınlatıcı bilgiler vererek sakileştirir.

j. görev bölgesindeki seyyar satıcı ve reklamcıların gidiş geliş yerlerini işgal etmesine ve halkın toplanmasına
müsaade etmez.

k. Haklarında tutuklama ve yakalama müzekkeresi çıkarılan şahısları gördüğünde yakalayarak Genel Kolluk
Kuvvetlerine teslim eder.

l. İnsanların toplu olarak bulunduğu alanların giriş ve çıkışında hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık suçları, ahlaka ve
adaba aykırı hareketlere karşı duyarlı olur.

m. Bölgesindeki muhtemel tehlikelere karşı gerekli ikaz ve uyarı işaretlerini koyar, yanmayan aydınlatmaları ilgilere
bildirir.

KONTROL NOKTALARI

1. Kontrol Noktası Tanımı, Amacı ve Önemi: Özel güvenlik alanında, bina girişleri ve etrafında oluşan güvenlikli
bölgenin girişlerinde yeterli sayıda Özel Güvenlik Görevlisi ve güvenlik cihazlarının bulunduğu, güvenliği tehlikeye
düşürebilecek ve suç unsuru olabilecek maddelerin girişten önce tespit edilerek, şahısların; üzerinden, eşyalarından
ve araçlarından arındırılması veya uygun dokümantasyonla onaylanan yetkilendirilmiş kişilerin giriş kontrolü amacıyla
kurulan noktaya KONTOL NOKTASI denir.

Kontrol noktasından amaç;

a. Giriş çıkışların belirli yol ve kapılardan yapılmasını sağlayarak yaya ve araç trafiği yönlendirilir.
b. Bölgeye veya tesise ilgili kişilerin girmesine izin verilir.
c. Dışardan girmesi muhtemel tehdit ve saldırılara karşı, caydırıcı nitelik taşır.
d. Saldırıların tespit edilmesi, engellenmesi, durdurulması hedeflenip, güvenlik güçlerinin müdahalesine kadar
zaman kazanılır.
e. Saldırıya yönelik gayretlerin izlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve saldırının kırılmasını sağlar.

Kontrol noktaları güvenliği sağlanan kişi ve tesisler açısından büyük önem arz eder. Korunulan alana izinsiz girecek
şahıslar ile sokulacak malzeme kontrol noktasından geçirilir. Bunun için kontrol noktası görevlileri daima uyanık silah
ve teçhizatı tam donanımlı olmalıdır.

2. Kontrol Noktası Çalışma Esasları: Kontrol noktası tesisin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
düzenlenmelidir. Personelin gözetleme yapmasını sağlamak üzere dış kısmı aydınlatılır ve camlı bölme bulunur.
Kontrol noktası içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması gereklidir. Silahlar şarjörsüz olarak tutanak veya
silah teslim makbuzu ile teslim alınır. Personel sayısı kontrol noktasının yoğunluna göre değişebilir. İnsan ve eşya
trafiğinin yoğun olduğu yerlerde X ray cihazı ve kapı dedektörü ile varsa en az 5 personel, yoğunluğun az olduğu
yerlerde ise 3 personel görevlendirilmelidir.

İmkan dahilinde kapalı devre televizyon sistemi ile çevre, giriş ve koridorlar devamlı kontrol edilir. Kontrol
noktasında itfaiye, polis, jandarma, hastane vb. önemli yerlerin telefon ve adresleri ile bölge haritası, harici telefon ve
diğer iletişim cihazları, aydınlatma, büro ve kırtasiye malzemeleri, yangın söndürme cihazları, ilkyardım çantası,
anahtarlık kutusu, hız kasisleri, kapan ve araç bariyerleri, elektromanyetik kartlar, kart kutuları ve turnike geçiş
sistemleri ile elektromanyetik kart okuyucular, metal dedektör bulundurulur.

Kontrol noktasında; kontrol noktası amiri, yönlendirici personel ve kontrol görevlileri bulunur.

3. Kontrol Noktası Görevlisinin Davranışları:

a. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri; duyarlı kapıdan geçirme, üstlerini dedektörle
arama, eşyaları X ray cihazı vb. güvenlik sistemlerinden geçirme.

b. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri, vb. etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik
sorma, duyarlı kapıdan geçirme, üstlerini dedektörle arama, eşyaları X ray cihazı vb. güvenlik sistemlerinden geçirme.

c. Hava meydanı, liman, gar, istasyon, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme,
üstlerini dedektörle arama, eşyaları X ray cihazı vb. güvenlik sistemlerinden geçirme.

d. Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirmek kaydıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da
suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

e. Şahısların beraberinde getirdikleri, çanta, paket, poşet, valiz, çiçek vb. eşyalar ve araçlar tesise giriş ve çıkışta
usulüne uygun olarak güvenlik kontrolünden geçirilir. Teknik cihazların olmadığı durumlarda çanta, paket ve poşetler
sahibine açtırılarak kontrol edilir. Daha sonra kimlik kontrolü yapılır. Kimliğini ibraz edemeyenler ile kaçak ve
yasaklanmış maddeler içeri alınmaz. Çıkış aramalarında ise şirkete ait kıymetli eşya ve diğer malzemelerin dışarıya
çıkarılması engellenir.

4. Özellikli Şahısların Kontrolü:

a. Değerli madde taşıyan kişiler ayrı bir bölümde kontrol edilirler.

b. Hasta ve fiziksel özürlü kişiler fazla rahatsız edilmemelidir. Sedyeleri, tekerlekli sandalyeleri vs. yasak madde
olma ihtimaline karşı kontrol edilmelidir.

c. Yaşlılar yavaş hareket ederler, sabredilmeli ve kibar davranılmalıdır.

d. Çocuklar, suistimallarla karşılaşmamak için güvenlik kontrolünden geçirilmelidir.

e. Diplomatik şahıslar 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi gereğince uçağa binmeden önce prensipte, devlet
reisleri ve hükümet tarafından davet edilen resmi misafirler dışında tüm diplomatik şahıslar güvenlik kontrolü veya
taramasına tabidir. Ancak beraberlerindeki “Mühürlü Diplomatik Çantalar” kontrole tabi değildir. Her ülkede uygulama
farklıdır. Ülkemizde “Karşılıklılık” esasına göre yalnızca çantalar mektupla belirtmek kaydıyla X ray cihazından geçirilir.
Bu işlemler söz konusu şahısların kendi güvenlikleri için yapılır. Yoksa Özel Güvenlik Görevlisi nin diplomatik şahısları
ve araçlarını arama, yakalama gibi bir yetkisi yoktur.

f. Vıp şahıslar Viyana Sözleşmesi gereğince uçağa binmeden önce prensipte, devlet reisleri ve hükümet tarafından
davet edilen resmi misafirler dışında tüm vip şahıslar güvenlik kontrolü veya taramasına tabidir. Bu işlemler söz
konusu şahısların kendi güvenlikleri için yapılır. Yoksa Özel Güvenlik Görevlisi nin Vip şahısları ve araçlarını arama,
yakalama gibi bir yetkisi yoktur.

g. Hava alanlarında bazı özel statülü şahısların kontrolü;

(1) Silah taşıma yetkisine sahip olan kişilerin silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır,
sahibine çıkışta teslim edilmek üzere özel kilitli dolaplarda saklanır.

(2) Mahkûm, tutuklu ve gözaltında bulunanlar yeterli güvenlik görevlisi ile uçakla taşınabilirler. Bunların
taşınması ile ilgili bilgiler önceden hava yolu şirketine bildirilmeli, bagaj ve üzerleri çok iyi aranmalı, çakmak, kibrit gibi
yanıcı maddeler alınmalı ve alkollü içki servisi yapılmamalıdır.

(3) Akli dengesi bozuk şahısların uçak içerisine alınması konusunu işletmeci kendisine bağlı sıhhiye ve
güvenlik personelinin vereceği bilgi doğrultusunda uygun gördüğü şekilde değerlendirmelidir.

(4) Departe ve kabul edilemez yolcular hava yolu tarafından geldikleri ülkeye veya kabul edildiği başka ülkeye
geri gönderilirler. Bu kişiler özel olarak kontrol edilmeli ve uçağa bindirilerek ülke dışına çıkması sağlanmalıdır.

(5) Seyahatten vazgeçen yolcunun uçaktaki malzemeleri mutlaka indirilmeli, oturduğu koltuk incelenmeli ve
şahıs şüpheli yolcu sayılarak uçaktan iniş sebebi araştırılmalıdır.

(6) Geç kalan yolcular aranmayacaklarını düşündüklerinden bu yolcular daha dikkatli aranmalıdır.

5. Personelin Kontrolü; bina ve tesislere karşı gerçekleştirilen eylemlere dışarıdan gelen potansiyel suçlular
kendilerini kurum personeli, normal bir ziyaretçi, postacı, tamirci vb. meslek mensubu şeklinde göstermek suretiyle
içeriye girmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda personel de bu kişiler tarafından kullanılabilir. Bunun için;

(1) Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetki verilecek personel belirlenmelidir. Yetkisiz personel bu bölgelere
alınmamalıdır. Girmeye yetkili personelin isim listeleri giriş kapılarında bulundurulabilir veya girişler kart sistemi ile
yapılabilir. Usulsüz bir şekilde veya zorla içeri girmek isteyen personelle ilgili işlem yapılmalıdır.

(2) Özel durumlar hariç personelin üstü aranmamalı, turnikelerden giriş kartıyla veya duyarlı kapılardan
geçirilerek kontrollü içeri alınmalıdır.

6. Ziyaretçilerin Kontrolü: Korunan bina veya tesise gelen ziyaretçiler genelde; bina ve tesisteki bazı işlerin
yapılması, iş takibi, personeli görme amacıyla gelirler veya basın mensupları ve farklı nedenlerle gelen yabancı
uyruklu kişilerdir. Ziyaretçiler için;

a. Ziyaretçilerin ziyaret izni almaları, diğer lüzumlu bilgiler için iyi bir kimlik kontrolü yapılması, ziyaret edilecek
şahısla temas kurularak ziyaretin geçerliliğinin araştırılması gerekir. Ziyaretçilerin hüviyeti, ziyaret saati, süresi ve diğer
lüzumlu bilgilerin kaydedildiği bir ziyaretçi kayıt defteri tutulur.

b. Ziyaretçi giriş kartlarında giriş yetkisi verilen bölge, refakatçi ihtiyacı, geçerli olduğu süre vb. hususlar
belirtilmelidir.

c. Kontrollerde tehlikeli olabilecek maddelere rastlanması halinde bu maddeler tutanakla tespit edilerek şahıslarla
birlikte Genel Kolluk Kuvvetlerine teslim edilir.

d. Refakatçiler, güvenlik gereksinimlerini iyi bilen, ziyaret edilecek yerleri tanıyan ilgili ünitenin kendi
elemanlarından seçilen kişilerdir. Gerektiğinde ziyaretçinin ilgili ünite içerisinde bulunduğu sürece ziyaretçi ile birlikte
olması sağlanmalıdır. Yabancı uyruklu ziyaretçilere refakatçi verilmelidir.

7. Personele Ait Paket ve Malzemelerin Kontrolü: İyi bir malzeme ve paket kontrol sistemi; hırsızlık, sabotaj ve
soygun faaliyetlerinin önlenmesini sağlar. Gerekli izin alınmış paketler hariç hiçbir paket taramadan geçirilmeden özel
güvenlik alanına sokulmamalıdır. Tüm paketlerin denetimi pratik olarak mümkün değilse belirsiz zamanlarda tam veya
tesadüfî paket kontrolleri yapılmalıdır. Paket kontrolü yapılırken paketlerin saklanabileceği yerler de gözden
kaçırılmamalıdır.

8. Araçların Kontrolü: Özel güvenlik alanına giriş-çıkış yapan tüm izinli araçlar ve ziyaretçi araçları Özel Güvenlik
Görevlisi tarafından kaydedilmelidir. Personel ve işletmeye ait araçlarla ziyaretçilere ait araçlara farklı giriş kartı
verilmelidir. Araçlar görülebilecek şekilde emniyetli bölgeye park ettirilmelidir. Gerektiğinde tesise giren her aracın
kontrolü yapılabilir.

a. Tesislere giriş- çıkış yapan kamyon ve demiryolu vagonları yetkisiz kişi ve malzemenin giriş ve çıkışını önleyecek
şekilde kontrol edilmelidir. Kontrolde patlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddelere karşı hassasiyet gösterilmelidir. Giriş
– çıkışın olmadığı zamanlarda kapılar kapalı tutulmalıdır.

b. Tüm araç şoförleri, tren makinistleri ve yardımcılarına giriş kartı verilmeli giriş çıkışlarda da kontrolleri
yapılmalıdır. Bu giriş kartları yalnızca indirme ve yükleme yapılan alanlar için geçerli olmalıdır.

c. Tesislere giren ve çıkan tüm araçların şoförleri, muavinleri, yolcular ve araçta bulunan yük dikkatli bir taramadan
geçirilmelidir. Bu tarama yapılırken aracın gideceği bölümün önemi, ÖGG sayısı, teknik imkan ve tehdit durumuna
göre gelen araçların yanına refakatçi verilmelidir.

NOT ALMA

1. Not Almanın Tanımı Amacı ve Önemi:

a. Not Almanın Tanımı: Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan
bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine Not Alma denir. Not, bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı veya bir
şeyin başlıca özelliklerini özetleyerek yazma olarak ta tarif edilir.

b. Not Almanın Amacı: Yerine getirilen görev ve yapılan işlerin saatlerinin sürekli olarak kaydedilmesini sağlar.
Alınan talimatlar, mesajlar ve olaylar, uygun ve ekili bir şekilde kaydedilebilir. Hafızada saklanmayan bilgilerin
kaydedilebilirliğini sağlar. En önemlisi delil olarak sunulabilir ve soruşturmaya kaynak teşkil edebilir.

c. Not Almanın Önemi: Not almak, görevli ekibin gözlemlerinin esiksiz ve tam olarak yazıya geçirilmesini sağlar.
Notlar olay veya işlerin oluş sırasına göre düzenlenmeli, detaylar atlanmamalıdır. olumsuzluklar ve alışılmadık
durumlar mutlaka not alınmalı, konum ve yer belirten ifadeler kullanılırken sabit bir eşya baz alınmalı, yön ve mesafe
mutlaka belirtilmelidir. Not alırken rapor veya tutanak tanziminde olduğu gibi kalemin değiştirilmemesine, silinti ve
kazıntı yapılmamasına dikkat edilmelidir.

2.Not Alma Taktik ve Teknikleri: Bütün notlar el yazısıyla alınır. Not alma işlemi inceleme yapıldığında veya
incelemeden hemen sonra yapılır. Alınan notlar her görev ve inceleme için aşağıdaki özellikleri içerir:

a. Tarih

b. Göreve başlama zamanı

c. Önemli telsiz mesajları veya tebliğleri

d. Görev sırasında bağlantı kurulan şahısların isimleri

e. Gerektiğinde kroki çizimi

f. Hava durumu

g. Aydınlık ve ışıklandırma durumu

h. Görevin bitiş saati

Olaylarda sadece tanığın değil konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir. Genel olarak not almak ve rapor yazmak
için sadece bir tür kalem kullanılır. Daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlarla karşılaşmamak için olay yeri ile ilgili
düşünceler açık olarak belirtilir. Tanık veya diğer yollarla elde edilen bilgiler açık ve tarafsız olarak kaydedilir. Alınan
bilginin zamanı, şahısların güvenilirlik derecesi yazılır. Notta kişisel düşünce ve yorum yapılmaz, ancak bazı genel
sapmalar yapılabilir.

3. Şüpheli Eşkal Tarifi: Eşkal; Görgü tanıklarının tanımlarına uygun olarak olayla ilgili muhtemel kişilerin kimlik
tespitinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve
bunların birleşmesinden oluşan resimdir. Kişilerin eşkal tariflerini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek bunları görgü
tanıklarının açıklamaları ile çizilen robot resimle karşılaştırmaktır. Eşkal tarifinde üç unsura dikkat edilmelidir.

a. Şahsı diğer insanlardan ayıran fiziki özellikleri algılamak,

b. Hafızadaki bilgileri kağıda yazmak ya da kağıda çizmek,

c. Bu bilgileri süratle ilgililere aktarmak.

Eşkal tarifinde; boy, yaş, cinsiyet, fiziki yapısı, ten rengi (ırk ve milliyet), kafa yapısı, saçlar, yüz yapısı, alın yapısı,
kaş yapısı, gözler, burun, ağız yapısı, bıyık, sakal, dişler, kulaklar, çene, yanak, boyun yapısı, omuz yapısı, karın,
göğüs, eller, kollar, görülebilir yaralar, yürüyüş, giyiniş, takılar, konuşma, alışkanlıklar ve diğer ayırt edici özellikler,
hastalıklar ve özürler.

İnsanlarda Değişmeyen Nitelikler: Çok uzun veya kısa boy, belirgin hastalıklar ( kol, bacak, yüz), anormal fiziksel
yapı ( eller, ayaklar), kekemelik, pelteklik, hızlı – yavaş konuşma, “r” ve “s” özürlü olma, sağırlık, dilsizlik, ameliyat
izleri, yüz rengi, yanıklar ( deri hastalıklarının izi).

4. Eşya Tarifi: Eşya tarifi, bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında eşyayı diğerlerinden ayırmaya
yarayan özelliklerdir. Tarif; çeşidi, markayı, modeli, ağırlığı, metal şeklini, kaplamasını, çizik, kırık, isim yazılı olma,
nesnenin cinsi, şekli, markası, seri numarası, üzerindeki işaret ya da iz, rengi, ebatları, kapladığı alan, yapım yeri ve
yılı, yapımında kullanılan maddeler, fotoğrafı ve diğer unsurları içermelidir.

RAPOR YAZMA

1. Rapor Yazmanın Tanımı, Amacı ve Önemi: Rapor, herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi,
belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesidir.

Rapor yazmanın amacı yapılan faaliyetlerin belgelenmesi ve durumun üst makamlar ile ilgili makamlara bildirilmesi
içindir. Atalarımız “ Sel gider izi kalır, söz gider yazı kalır” diye boşa dememişlerdir. Zaman içerisinde not aldığımız
bazı konular da rapor haline getirilebilir. Aynı zamanda rapor haline getirilen konular da faaliyetin birer parçasıdır.

Rapor, verilen bir görevin yapılmasıyla ilgili olabileceği gibi, yine görev sırasında rastlanan, görülen ve işitilen bir
hususun ilgililere bildirilmesi amacıyla da yazılabilir. Rapor, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Raporun içeriğine göre
hukuki sonuçlar doğabilir. Bir görev sırasında meydana gelebilecek herhangi bir suçu ilgiliye bildirme, ihbar mahiyetini
alabileceği gibi, görevli tanık durumuna da geçebilir. Önemini ilk anda fark edemeyeceğimiz bazı detay bilgiler, kimi
zaman soruşturmanın selameti açısından en önemli detaylar olarak karşımıza çıkabilir.

2. Rapor Yazılırken Gerekli Bilgiler: Bir raporu yazarken raporda mutlaka bulunması gerekenler; tarih, saat, görev
türü, ekip, telsiz kodu, araç plakası, devriye görev bölgesi, muhabereye ait önemli mesajların kaydı, telsiz merkezince
yapılan diğer görevlendirmeler, görev ifa edilirken irtibat kurulan kişilerin açık kimlikleri, telefon numaraları ile adresleri,
olaya ait tüm detayları içeren bilgiler, ışık, aydınlatma durumu, bilgi veren tanıkların isimleri ile görevin sona erdiği gün
ve saatin kaydedilmesi gerekir.

3. Rapor Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar: Rapora; Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır.
Hemen altına raporun sunulacağı görevi veren makam kısaltma yapılmadan yazılır. Raporlar objektif olarak
yazılmalıdır. Okunaklı, açık, manalı ve düzgün ifade ile yazılmalıdır. Rapor düzenlenirken silinti ve kazıntı
yapılmamalıdır. Tüm raporlarda;

a. Ne oldu?

b. Ne zaman oldu?

c. Nerede oldu?

d. Neden oldu?

e. Nasıl oldu?

f. Kim-kimler karıştı?

g. Durum nasıl fark edildi?

h. Ne yapıldı? Vb. soruların cevabı yer almalıdır.

Raporlar; sözlü raporlar, Görsel raporlar, elektronik raporlar ve yazılı raporlar olarak sınıflandırılabileceği gibi, Yazılı
raporlar; Günlük görev raporları, günlük olay defterinin tutulması, kişisel not defterinin tutulması, görev yerinde görev
ile ilgili formların doldurulması, kaza veya olay raporlarının tanzim edilmesi ve devriye sonuç raporu şeklinde
sınıflandırılabilir.

ÖNLEME ARAMASI
Arama; şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için konut, işyeri, kişilerin üstleri vb. yerlerde usulüne
uygun olarak yapılan araştırmadır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 90. maddesinde arama yetkisi kamu alanında genel kolluk
kuvvetlerine verilmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Kanunla da özel alanlarda Özel
Güvenlik Görevlisi ne vermiştir. Özel Güvenlik Görevlisi 2 şekilde arama yapar. Birincisi adli arama ki bu arama suç
işlenmesi halinde yapılır, ikincisi de Önleyici arama, yani suç işlenmeden önce yapılan tüm aramalardır ki biz bu
konuyu ağırlıklı olarak işleyeceğiz.

Kişiler Üzerinde Yapılan Önleme Araması: Kişiler üzerinde yapılan önleme aramasını kanun dedektörle yapmaya
izin vermiştir. Arama komutlarla yapılabileceği gibi bu tür arama zorunlu olmadıkça kullanılmaz. Ancak suç işlenmesini
müteakip zanlının yakalanması durumlarında kullanılabilir. Aramalar; çabuk arama, ayakta arama, duvar arama,
çömelterek arama, yatırarak arama ve birden fazla şüphelinin aranması şeklinde sınıflandırılabilir. Bunların haricinde
bir de ince arama usulü var ki aranan kişi hakkında ihbar olması halinde yapılır, ancak zorunluluk olmadıkça bu usul
kullanılmaz.

Aramalarda dikkat edilecek hususlar;

1. Aramada Özel Güvenlik Görevlisi tam teçhizatlı olmalı ve yardımcı teknik malzemeleri hazır olmalıdır.
2. Arama ekip marifetiyle yapılmalıdır.
3. Arama en uygun pozisyonda yapılmalıdır.
4. Aramayı yapacak ekip ciddi, nazik ve aynı zamanda etkili davranmalıdır.
5. Aranacak şahıs gözlenerek değerlendirilmelidir.
6. Yoklama tarzı arama kişinin ilk durdurulduğu uygun bir yerde yapılır.
7. Önce şahıslar sonra eşyaları aranır.
8. Dedektörle yapılan aramayı müteakip suç unsuru olduğu kanaatine varılırsa ayrıntılı arama yapılır.
9. Aranan şahıslarda bulunabilecek silah ve malzemeler dikkatlice incelenmeli, suçta kullanılabilecek olanlar
ayrılarak detaylı bilgi almak üzere bunları niye taşıdığı sorulmalıdır. Ayrıca suç unsurunun arama yapana karşı da
kullanılabileceği dikkate alınmalıdır.
10. Şahıslara ait çanta ve paketler kendilerine açtırarak kontrol edilmelidir.
11. Arama sırasında suç unsuru malzeme bulunması halinde hemen aramaya son verilmemeli, aynı maddenin
devamı veya başka maddeler de olabileceği dikkate alınmalıdır.
12. Bayanların aranması bayan görevliler tarafından yapılmalıdır.
13. Arama makul bir süreyi aşmadan amacına uygun olarak tamamlanır.
14. Arama sonucu elde edilen iz ve deliller muhafaza altına alınır.
15. Ağır suçlarda kelepçe kullanılabilir.
16. Arama sonunda arama tutanağı tutulur. Suç unsuru bulunması halinde şahıs ve suç unsurları Genel Kolluk
Kuvvetlerine teslim edilir.

2. Yardımcı Güvenlik Cihazları:

a. Şahısların Kontrolünde Kullanılan Yardımcı Güvenlik Cihazları:

(1) Kapı dedektörü.

(2) El dedektörü.

b. Eşyaların Kontrolünde Kullanılan Yardımcı Güvenlik Cihazları:

(1) X-ray cihazı

(2) Patlayıcı analiz cihazları ve köpekler

c. Bina ve Çevrenin Kontrolünde Kullanılan Yardımcı Güvenlik Cihazları:

(1) Kapalı devre televizyon sistemleri.

(2) İkaz ve alarm sistemleri

(3) Yangın alarm ve yangın söndürme sistemleri.

d. Haberleşme Cihazları:

(1) Araç telsizleri

(2) sabit ve mobil telefonlar.

(3) Siren sistemleri.

(4) Megafonlar.

e. Arama ve İnceleme Cihazları:

(1) Çeşitli amaçlara yönelik arama ve inceleme cihazları.

(2) Telefon telsiz cihazları.

(3) Oda arama cihazları.

f. Silahlar:

Tabancalar, otomatik tabancalar, av tüfekleri ve dürbünlü tüfekler.

g. Giyim:

Kurşungeçirmez yelekler, yağmurluk, spor elbisesi veya ayakkabısı.

h. Diğer Malzemeler:

Bariyer, emniyet bandı, paravan ayırıcılar, el feneri, kazma-kürek, kelepçe, tutanak malzemeleri.

TUTANAKLAR

1. Tutanağın Tanımı, Amacı ve Önemi: Tutanaklar; devlet otoritesinin, kanunlara uygun olarak tecellisinde görevli
bulunanlar ve yardımcılar tarafından tutulan resmi tespit belgesidir.

Tutanak herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen
dahilinde yazılı hale getirilmesidir.

Tutanak tanzim edilirken olaya şahit olması açısından olay yerinde bulunanlardan 2. veya 3. bir şahsın da imzası
alınır. Raporla arasındaki fark rapor tek imzalı, tutanak birden fazla imzalı olur.

Tutanaklar basit, akıcı ve açık bir ifade ile kaleme alınır. Tutanakların hepsinde ortak yönler bulunmakla birlikte
olayın mahiyetine göre her tutanağın kendine has özellikleri ve planı olabilir.

2. Tutanağın Bölümleri: Tutanaklar, genel olarak başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat, imza olmak üzere altı
bölümden oluşur.

a. Başlık: Olayın mahiyetini belirtmek amacıyla tutanağın üst-orta bölümüne büyük harflerle başlık yazılır.

b. Giriş: Tutanağı hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bölümdür. Olayın
gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniliş şeklinin belirtildiği bölümdür.

c. Gelişme: Olay veya yapılan işlemle ilgili kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli olayın ispatına
yarayacak iz ve deliler ile olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür.

d. Sonuç: Tutanağın son tarafına ( tutanak ) olduğunun belirtilmesi ile bundan sonra tutanağın tamamlanmasıdır.
Olayla ilgili alınan önlemler ile tutanağın tarih ve bitiş saatinin belirtildiği bölümdür.

e. Tarih ve Saat: Tutanak tanziminde, olay ve tutanağın türüne göre tutanağın bitiş bölümünde tarih ve saatin
yazılması gerekir.

f. İmza: Olay veya yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, tanık, zanlı şüpheli, vb. kişilerin isimleri ve unvanları
yazılarak imzaları alınır. Tutanakta mutlaka 2 imza olur. Mahkeme oturum tutanaklarında bile 2 imza olur. İmza
eksikliğinden Yargıtay’dan bozulan davalar vardır.

3. Tutanakların Ortak Özellikleri:

Tutanaklar olay veya suçun çeşidine ve niteliğine göre genel olarak aşağıdaki hususları içermelidir:

a. Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur.
b. Tutanağa konu olan olay ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir.
c. Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir.
d. Şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır.
e. Tutanağın sonuna işin tutanak olduğu belirtilip, düzenleniş tarihi ve bitiş saati yazılır.
f. İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır.

4. Tutanak Yazarken Dikkat edilecek Hususlar:

a. Tutanağın üst ortasına adı yazılır.

b. Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir.

c. Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır.

d. Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir.

e. Olayın mağdur-müşteki, tanık ve zanlıların kimlik bilgileri yer alır.

f. Olayın tarafları veya tanık beyanları tutanağa geçirilir.

g. Olaydaki detaylar bütün açıklığıyla yazılır. (tahrik, havanın durumu, yağmur olup olmadığı, rüzgarın yönü vs.)

h. Olayda kasıt veya ihmalin olup olmadığını belirleyecek iz ve deliller tutanağa yazılır.

ı. Tutanak sonuna işlemin tutanak olduğu belirtilerek tutanağın düzenlendiği tarih ve saat yazılır.

j. İlgililerin isimleri unvanlarıyla birlikte yazılarak imzalanır.

5. Tutanak Çeşitleri:

a. Olay tespit tutanağı: Olay yerinde bulunan iz ve delillerin yazı ile tespit edilmesi gerekir. Olay yerinin genel
görünümünün yanında özel görünümün de kayda geçirilerek soruşturmanın ileri safhalarına ışık tutması muhtemel
ayrıntılar tespit edilir. Mağdurun, suçu haber verenin ve tanıkların beyanları alınır, suçta kullanılan alet var ise cinsi
tespit edilerek tutanağa geçilir.

b. Yakalama Tutanağı:

5188 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince yakalama görevi ifa eden her Özel Güvenlik Görevlisi mutlaka
yakalama tutanağı düzenlemelidir. Bu tutanakta; tutanak düzenlenirken dikkat edilecek hususlara ilave olarak

yakalama nedeni ile mevcut deliller, yakalama sırasında şüphelinin direnmesi nedeniyle zor kullanılıp kullanılmadığı ve
bu nedenle yaralanma olup olmadığı belirtilmelidir.

c. Arama Tutanağı:

Arama yetkisini 5188 sayılı kanunun 7. maddesi vermektedir. Özel Güvenlik Görevlisi CMUK’ta düzenlenen
arama yerine 5188 sayılı kanunda belirtilen aramayı uygulayacaktır. Genel Kolluk Kuvvetleri Tarafından yazılan
tutanaklara Özel Güvenlik Görevlisi leri hazır bulunan sıfatıyla tutanağı imzalamalı, tutanakta gözlemleri ile çelişen
durum yazılmış ise tutanağı imzalamaktan imtina edecektir.

d. Zapt etme Tutanağı:

5188 sayılı kanunun 7. maddesinde Özel Güvenlik Görevlisi lerinin suç unsuru malzeme ile buluntu eşyayı
emanete alma konusunda yetkili kılmıştır. Bunu da Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirmek kaydıyla yapabilecektir.
Tutanakta olayın ayrıntıları yazılırken zaman ve bildirilen genel kolluk mensubunun ismi mutlaka yer almalıdır.

e. Suçüstü Tutanağı: CMUK. Suçüstü tutanağı tutma yetkisini Genel Kolluk Kuvvetlerine vermiştir. Özel Güvenlik
Görevlisi leri suçu görmeleri halinde olay tespit tutanağı tutarak durumu genel kolluğa intikal ettirir.

g. Teslim-Tesellüm Tutanağı:

Özel Güvenlik Görevlisi leri emanete aldıkları eşyaları ister sahiplerine, isterse kolluk görevlilerine teslim
etsinler, bu işlemi teslim edilen eşyanın ayrıntılı tarifinin yer aldığı Teslim ve Tesellüm Tutanağı ile yapacaklardır.
Yakaladıkları şahısların kolluk kuvvetlerine teslimi sırasında da bu tutanak düzenlenecektir.

SOSYAL İLİŞKİLER

1. Halkla İlişkiler:

5188 sayılı yasa ile Şartlar oluştuğunda genel kolluk kuvvetlerince kullanılan yetkiler Özel Güvenlik Görevlisi lerine
de verilmiştir. Bu yetkiler kullanılırken vatandaşla ilişkilerinde bazı kurallara uyması halinde daha başarılı olur. Yalnızca
Özel Güvenlik Görevlisi leri değil tüm çalışanların uyması gereken kurallar bütünü şunlardır.

a. İlgi olmak ve güler yüz göstermek.

b. İşi çabuklaştırmak, bitirmek.

c. Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak.

d. Medeni ve ciddi bir tavır takınmak.

e. İş sahiplerinin ilk planda haklı olduğunu kabul etmektir.

2. Genel Kollukla İlişkiler:

Genel kolluk, asli görevleri olan Genel Güvenlik ve Asayişin sağlanması yanında, Özel kolluğun görev sahası ve
alanına giren olaylarda özel kolluk yok veya yetersiz ise onun yerine genel emniyet ve asayiş kapsamındaki yetkilerini
kullanacaktır.

Özel Güvenlik Görevlisi nin görev alanına bir görevin ifası için gelen Genel Kolluk Mensupları hiçbir kısıtlamaya tabi
tutulmaksızın içeri girerler. Faili veya suç delillerini ele geçirebilmek için arama yapabilirler.

Ancak genel kolluk mensubunun yapacağı görev onun silahsız olmasını gerektiriyorsa Özel Güvenlik Görevlisi
Kolluk mensuplarının silahını usulüne uygun olarak alacaktır.

Yine görev sırasındaki Özel Güvenlik Görevlisi nin kamu kolluğu tarafından, suç şüphesi üzerine şartları da varsa
aranması mümkündür. Böyle bir durumda Özel Güvenlik Görevlisi Kamu kolluğunun aramasını fiilen engellemeye
kalkışarak kendisini zor duruma düşürmemelidir.

Özel kolluk ise sadece özel kanunlarının kendilerine verdiği görevleri yapabilir. Bunun dışında özel kolluk genel
kolluk gelinceye kadar görev sahasına giren bir olayla karşılaştığında olaya el koyacak, kanıtları muhafaza edecek ve
genel kolluğa haber verecektir. Yani özel kolluk genel kolluğun yerine geçerek onun görevlerinin tümünü
yapamayacaktır. Özel Güvenlik Görevlisi leri parmak izi alma, ifade alma, gözaltına alma, tanık dinleme, olay yeri
inceleme gibi genel kolluğa verilen soruşturma yetkilerini kullanamazlar. Bir suçu kovuşturamazlar.

YAKALAMA, ARAMA, EL KOYMA, ZOR KULLANMANIN TANIMI

VE İLGİLİ CMK MEVZUATINA GÖRE HUKUKİ DAYANAK VE YÖNTEMLERİ

1. Yakalama: Yakalama; kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare
ve delil bulunan kişinin gözaltına alma veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce hakim kararı olmaksızın
özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasını ifade eder. Gözaltına alma ve ifade alma
yönetmeliğindeki bu tanımlama tamamen genel kolluk kuvvetlerine yöneliktir. Ancak bununla birlikte 5271 sayılı CMK.
nun 90. maddesine göre “kişiye suç işlerken rastlanılması halinde, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen bir kişinin
kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması, soruşturma ve
kovuşturma şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara, beden ve akıl hastalığı, malullük veya güçsüzlük
nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikayete
bağlı olmayıp herkes yakalama işlemini yapabilir”.

Bu bağlamda Özel Güvenlik Görevlisi de sorumluluk bölgesinde kalmak kaydıyla bu suçları işleyenleri derhal Genel
Kolluk Kuvvetlerine bildirerek yakalayabilir. Buradaki yetki görev alanı ile sınırlı kalmaktadır. Yakalanan kişi yakalama
şekline orantılı olarak üst araması da yapılarak yakalama ve üst arama tutanakları tanzim edilerek, teslim tesellüm
belgesi ile birlikte genel kolluğa teslim edilir. Görev alanı dışında da olsa vatandaş sıfatıyla yakalama yapabilir.

Genel Kolluk kuvvetlerince arandığı bildirilen şahıslar da görev bölgesi dahilinde yakalanır ve işlemleri yapılarak
genel kolluğa teslim edilir.

2. Arama: Arama; şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için konut, işyeri, kişilerin üstleri vb.
yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmadır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 90. maddesinde arama yetkisi kamu alanında genel kolluk
kuvvetlerine verilmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Kanunla da özel alanlarda Özel
Güvenlik Görevlisi ne vermiştir. Özel Güvenlik Görevlisi Sorumluluk alanında yapacağı aramalarda idarenin talimatını
almalıdır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda idareye bilgi verilerek arama derhal yapılabilir.

a. Bir olayın işlenmesine müteakip yakalanan şüphelinin kendisine ya da Özel Güvenlik Görevlisi ne zarar vermesini
önlemek maksadıyla,

b. Kanunlara göre suç sayılan eşyayı yanlarında bulundurduklarına dair kuvvetli şüphe ve emare olması
durumunda,

c. Kurum ve kuruluşa ait malların usulsüz ve yetkisiz olarak kurum dışına çıkarıldığına dair emarelerin bulunması
halinde,

d. Sorumluluk alanı içerisinde suç işlemeye elverişli bir şeyi üzerinde bulundurduğuna dair kuvvetli şüphe bulunan
kişiler belirlendiğinde,

e. Kendisini bilmez ve tanıtamayacak durumda olan kişilerin kimliklerinin tespiti amacıyla,

f. Görev alanı içerisinde yapılan kontrollerde kişiyi tanıtacak geçerli kimlik veya belge gösterilmemesi halinde kişi
veya kişilerin üzerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapılabilir.

Özel Hükümlere tabi kişilerin aranması:

Bazı kişilerin aranmaları çeşitli kanunlarla özel hükümlere bağlanmıştır. Bunlar:

a. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı TBMM. nin üye tam sayısının en az 1/3 nin teklifi, 3/4 oranında kabul
oy kararı ile suçlandırılır. (Anayasa madde 105/3) Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sorumsuz olduğu için aranamaz.

b. Milletvekilleri, Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde arama yapılabilir. Aksi takdirde aranmazlar.

c. Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz. Özel Güvenlik
Görevlisi her hangi bir suç nedeni ile Diplomatik Pasaport sahibi kişiyi yakalayamaz. Ancak pasaport fotokopisini
alabilir.

d. Hakim ve Savcılar, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında adli amaçla aranamazlar. (HSK. Md.88) Özel
Güvenlik Görevlisi leri görev alanında çalışan veya ikamet eden hakim, savcı, milletvekili ve diplomatları bilmelidir. Bu
şahısların aranmaması için herhangi bir görevle gelen Genel kolluk personeline bildirilmelidir.

e. Avukatlar, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında aranamazlar. Herhangi bir sebeple avukatı arayan Özel
Güvenlik Görevlisi leri tarafından avukatların yazışma dosyaları incelenemez.

f. Noterler, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında aranamazlar. (Noter Kanunu md.156)

g. Asker kişiler, işledikleri ağır cezalık meşhut suçlarda genel hükümlere tabi olurlar. Yani herkes tarafından
yakalanabilirler. (İç Hz. K. md.92) Bu kişilere yakalama nedeniyle orantılı olarak arama işlemi yapılır.

1. El Koyma: El koyma bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak
kaldırılması, mal ve eşyanın muhafaza altına alınmasıdır.

Özel Güvenlik Görevlisi üç halde el koyma yetkisine sahiptir.

a. Bir tehlikenin ya da suçun önlemesi amacıyla bazı eşya ve aletleri, (Cinayette kullanılmış bıçak, kama vs.)
b. Bir suçun delili olan bizatihi varlığı, bulundurulması, taşıması suç olan eşyayı,( Silah, patlayıcı madde vs.)
c. Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı zapt edebilir.

Eşyaya el koymadaki esas, eşyanın suç teşkil etmesi veya suçta kullanılma ihtimalinin varlığıdır. Mesela, taş,
sopa gibi şeyleri bulundurmak suç değildir. Ama futbol maçına giden bir seyircide bulunması halinde el koymayı
gündeme getirir.

5188 sayılı yasaya göre Özel Güvenlik Görevlisi ya genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar
sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı
emanete alır ya da terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alabilir. ( 5188 S.K. md. 7/g – h )

a. Adli El Koyma:

El koyma yetkisi hakime aittir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde bu yetki savcıya ve genel kolluğa
da tanınmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi nin el koyma yetkisi ise istisnanın da istisnasıdır. Adli el koymaya tabi eşyalar
şunlardır:

(1) Suçta kullanılan eşya.

(2) Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya.

(3) Suçun işlenmesinden meydana gelen eşya ( TCK. Md.36/1)

(a) Kullanılması

(b) Yapılması

(c) Taşınması

(d) Bulundurulması

(e) Satılması suç teşkil eden eşya ( TCK. Md.36/2 )

(4) Taşınması yasak olmayan silahların ruhsatsız taşınması ( TCK md. 36/3 )

(5) Serseri ve sabıkalıların üzerinde bulunan suç işlemeye yarayan eşya ve halleriyle mütenasip olmayan eşya
ve para adli el koymayı gerektirir.

Adli el koymada Özel Güvenlik Görevlisi Eşyanın çalınma, kaybolma, bozulma gibi bir tehlikesi söz konusu değilse
adli el koyma işlemini yapmamalı bu işlemi genel kolluk görevlisine yaptırmalıdır.

b. Önleme El Koyması:

Özel Güvenlik Görevlisi İçin bu yetki 5188 sayılı yasanın 7. madde g-h bentlerinde belirtilmiştir. ÖGG görev
alanı ve görevi sırasında Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirmek kaydıyla bir tehlikenin ya da suçun önlenmesi
amacıyla bazı eşya ve aletlerin görev alanına girmesini engelleyerek onları zabtedebilir. Bu kapsamda ÖGG görev
alanındaki serseri ve sabıkalıların üzerindeki suç işlemeye yarayan her türlü vasıtaya el koyabilir.

c. Terk edilen veya Bulunan Eşyaya El Koyma:

Özel Güvenlik Görevlisi Görevli oldukları yerlerde buldukları terkedilmiş eşyalara el koyacaklardır. ( 5188 SK.
Md. 7/h ). Terkedilmiş eşyaya el koyma bazen adli el koyma mahiyetinde de olabilir. Bu eşyalar, suçta kullanılmış
olabileceği gibi bulundurulması ve taşıması suç teşkil e3debilir. Önleyici güvenlik tedbirleri sonucu fail suçu
tamamlayamadan olay yerini terk etmek zorunda kalabilir veya fail suçu tamamlayıp suçta kullandığı eşyayı bırakmış
olabilir. ( Kapkaççının içini boşalttığı çantayı bırakması, failin kanını sildiği mendili yere atması gibi. ) Böyle durumlarda
Özel Güvenlik Görevlisi el k0oyma işlemini yapmakta acele etmemeli genel kolluğun gelerek olay yerini incelemesini
beklemelidir. Ancak hemen bozulup kaybolabilecek eşyalara el konulmalıdır. (Rüzgarda uçan kağıt, yağmurda ıslanan
mendil gibi )

Ekonomik değeri yüksek kaybolan bir eşya bulunduğunda Özel Güvenlik Görevlisi Bunları sahiplerine iade ya da
Genel Kolluk Kuvvetlerine teslim etmek üzere el koyabilir. Eşya sahibine ulaşılamazsa eşya sahibinin gelmesini
beklemeden derhal genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir.

d. El Koymada Dikkat Edilecek Hususlar:

El koyma işlemi mutlaka bir tutanakla yazılı hale getirilmelidir. El koyma ( Zapt etme ) tutanağında;

(1)El konulan eşyanın cins, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri,

(2)Hangi suçtan dolayı kimden, nereden ve ne suretle alınmış olduğu,

(3)Davacı ve mağdur ile şüphelinin açık kimlikleri,

(4)El koyma işleminde alakadar şahıs veya bunun mümeyyiz olan akrabalarından birinin bulunup bulunmadığı,
hazır bulunmuş ise el koyma işlemine açıkça itiraz edip etmedikleri, itiraz sebepleri.

(5)Görevli, davacı, şüpheli ve tanıkların imzaları yer alır.

(6)Ayrıca suç eşyasına bağlanan etiket üzerine eşyanın cinsi, kimden alındığı yazılır genel kolluğa teslim edilir.

2. Zor Kullanma:

ÖGG nin zor kullanma yetkisi 5188 sayılı yasanın 7.madde K bendinde belirtilmiştir buna göre ÖGG nin görevli
bulunduğu alan ve bu alandaki şahıslara yapılacak saldırıyla sınırlıdır.

a. Medeni Kanun Açısından Zor Kullanma: Türk medeni kanununun 981. maddesi, zilyedin kendi taşınır veya
taşınmaz malına karşı girişilen eylemlerde bu eylemleri sona erdirmek veya malın fiili hakimiyetini sağlamak için meşru
müdafaa da bulunularak kuvvet kullanılabilmesini düzenlemektedir. Buna göre; “Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı
kuvvet kullanarak defedebilir. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak,
taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak, zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet
durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.”

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Bunlar;

(1) Haksız bir saldırının olması,
(2) Saldırının acele defi (ya olay esnasında veya kaçarken)
(3) Orantı (saldırı ve zor kullanma eşit orantılı olmalıdır)
(4) Zorunluluk (kanunda olmamasına rağmen herkes tarafından kabul edilmiştir)

b. Borçlar Kanunu Açısından Zor Kullanma:

Borçlar kanununun 52. maddesi haksız bir saldırıya uğrayan şahsın bu saldırıyı durdurmak için kullandığı
usulüne uygun meşru müdafaa hakkı sebebi ile saldırıda bulunan kişide veya bu kişinin mallarında doğacak zarardan
dolayı tazminata hükmedilemeyeceğini düzenlemektedir. Medeni kanununun düzenlemesinden farklı olarak borçlar
kanununda meşru müdafaa hakkının kullanılmasının ön şartı olarak resmi makamların müdahalesinin sağlanamaması
gösterilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Açısından Zor Kullanma yetkisi:

5188 sayılı kanunun 7. maddesinde dayandırılan 5237 sayılı TCK. 24/1–2 ve 25/1–2 maddeleri aşağıya
çıkarılmıştır.

Madde: 24/1 Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.

: 24/2 Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu
olmaz. (…)

Madde: 25/1 Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı
muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantıla biçimde defetmek zorunluluğu ile
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

: 25/2 Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle
korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve
tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza
verilmez.

Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere Özel Güvenlik Görevlisi Olarak hizmet ettiğimiz kurumun yetkili bir
makamın vereceği emirden kaynaklanan kanunu uygulama dolayısıyla kullanılan zor’dan zoru kullananın mesul
olmayacağı açıktır.

Zor Kullanma Yetkisinin Unsurları:

a. Yasaya uygun olma.
b. Zorunlu olma.
c. Dengeli olma.

Zor Kullanmanın Şekil ve Aşamaları:

a. Fiziki görüntü.
b. Sözlü ikaz.
c. Fiziki güç
d. Yardımcı malzemeleri kullanma

Zor Kullanma Araçları:

a. Kelepçe Kullanma:

Kelepçeler zor kullanma araçlarındandır. Yakalanan şahsın kendisine ve başkalarına, suç delillerine zarar
vermesini engellemek için kullanılır.

Kelepçe çeşitleri (malzeme türüne göre) :

(1) Plastik kelepçeler,

(2) Metal kelepçeler

Uygulama türüne göre kelepçeler:

(1) Masonet kelepçe
(2) Parmak kelepçe
(3) Plastik kelepçe
(4) Zincir kelepçe
(5) Sevk zinciri

Şahsa kelepçe vurulurken ilk kelepçelemede sağ elden başlanır ve sağ ele 3 saniye içerisinde kelepçe takılmalıdır.
Daha sonra sol ele kelepçe takılır. Hızlı kelepçeleme ise sürekli alıştırma yapılarak meleke kazanmak şeklinde olur.
Görevin özelliğine göre kullanmasak ta sık sık alıştırma yapmak gerekir.

Kelepçelemede; Ayakta, duvara yaslanarak, diz üstünde ve yere yatırılarak olmak üzere değişik yöntemler
kullanılabilir. Ancak bu yöntemler olayın ve zanlının saldırganlık durumuna göre değişebilir. Karar verme yetkisi
kelepçeyi takılmasını isteyene ve takana aittir. Kelepçelenerek yapılan sevklerde kelepçelinin sağ kolundan tutularak
götürülür.

Kapkaçın hedefi kadın

b. Cop Kullanma: Coplar Özel Güvenlik Görevlisi nin gerektiğinde kullanmak için taşıdığı 15 cm.lik el kabzası
boğumlu ağaçtan yapılan ve siyah renge boyanmış saldırı ve savunmada kullanılan bir dürtü silahıdır. Plastik coplar,
pille çalışan dürtünce şahıslar üzerinde şok etkisi yapan elektrikli coplar da mevcuttur. Kısa coplar 30–45 cm, orta
coplar 50–60 cm, uzun coplar da 70–90 cm. boyunda olur. Cop sol kemere takılır.

Cop kullanma pozisyon ve yöntemleri: Coplar rahat pozisyon, hazır pozisyon, tam ileriye doğru dürtüş hamlesi, açılı
hamle, tam ileriye doğru vuruş, değişik vuruş, yan hamle ve darbe şeklinde kullanılabilir.

Cop kullanılırken vücut bölgesi 3’e bölünmüş düşünülerek kullanılır.

Öncelikli vuruş bölgesi: Belden alt kısmı, kalça, baldır ve ön kol bölgesidir.

İkinci derecede vuruş bölgeleri: Belden üst kısım, dirsek, diz, bilek, omuz ve pazu bölgeleridir.

En son vuruş yapılabilecek bölgeler: Baş, boyun, kasık, omurgalar ve böbreklerdir.

c. Silah Kullanma:

Silah kullanma zor kullanma yetkisinin en son kullanılacak şeklidir. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ve
Jandarma Görev ve Yetkileri Kanununda da bahsedildiği gibi başka çare kalmadıysa silah kullanılır. Bunu yaparken de
bazı kurallara uymak gerekir. Özel Güvenlik Görevlisi Silah kullanma yetkisini 5188 sayılı kanunun 9. maddesinden
alır. Ancak bu yetki kullanılan tüm yetkiler gibi görev alanı ile sınırlıdır. Kanunun uygulama yönetmeliğinin 24. maddesi
silah taşıyacak güvenlik görevlisinde 6136 SK. Ve yönetmeliğindeki şartların uygulanmasını şart koşmuştur.

Ateşli silahlar ancak şu hallerde kullanılabilir:

(1) Meşru müdafaa, çok yakın ölüm veya ağır yaralanma tehdidine karşı üçüncü kişileri savunmak için,

(2) İnsan yaşamını ciddi biçimde tehlikeye sokan ağır bir suçun işlenmesini önlemek için.

(3) Böyle bir tehlike taşıyan ve başka zorlayıcı eylemlere direnen bir kişinin yakalanması ve kaçmasının
önlenmesi için daha hafif önlemlerin yetersiz kalması durumunda.

Silahı kullanacak Özel Güvenlik Görevlisi Kendisini bir güvenlik görevlisi olarak açıkça tanıtmalı, ateşli silahını
kullanma niyetini taşıdığı konusunda açık uyarıda bulunmalıdır. Uyarının etkisini gösterebilmesi için yeterli bir süre
tanımalıdır.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com